آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بوسه

0

بوسه

بوسیدن: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را بوسیده‌ای، یـعـنـی آن شخص را دوست داری و اگر آن شخص غریبه باشد، تعبیرش این است که از جایی که نسبت به آن چشم‌داشت و طمع نداری، خیر و منفعت به دست می‌آوری. امام صادق (ع)می‌فرمایند: اگر ببینی مرده را از روی شهوت بوسیده‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و به خواسته‌هایت می‌رسی .

بوسیده شدن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شخص آشنایی تو را می‌بوسد، یـعـنـی آن شخص به تو خیر و منفعت می‌رساند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را می‌بوسد، یـعـنـی آن شخص طالب و خواستار تو می‌باشد، ولی اگر بر خلاف این ببینی یـعـنـی به خواسته و هدف خودت نمی‌رسی. اگر ببینی مرده تو را می‌بوسد، یـعـنـی چیزی از علم و یا مال و اموال آن مرده به تو خواهد رسید.موارد کلی: امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای بوسیدن عبارتند از: ۱– خیر و منفعت ۲– برآورده شدن حاجت و خواسته ۳– پیروزی بر دشمن ۴– شنیدن حرف خوب و خوش 

بوسه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم