آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بوتیمار

0

بوتیمار

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر بوتیمار، رزق و روزی می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش بزرگی و عظمت است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بوتیماری را گرفته‌ای، تعبیرش این است که به تو مال و روزی از زن می‌رسد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بوتیمار را گرفتی و به خانه آورده‌ای، یـعـنـی از بستگانت غذا و خوردنی می‌گیری و از آن‌ها سود و منفعت به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بوتیمار را کشتی و گوشتش را خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن از مال و اموال زن مصرف خواهی کرد. 

بوتیمار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم