آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بلوط

0

بلوط

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بلوط خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای روزی حلال بدست می‌آوری .اگر ببینی در خانه‌ات کیسه‌های بلوط وجود دارد، اگر بدانی برای خودت می‌باشند، یـعـنـی در آن سال مال و نعمت زیادی به دست می‌آوری، و اگر ببینی بلوط در خانۀ دیگران می‌باشند، یـعـنـی مردم پیش تو امانتهایی قرار می‌دهند.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت بلوط، مردی است ناآگاه، و دورو و منافق نسبت به اهل و نزدیکان خویش.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بلوط عبارتند از: ۱– روزی حلال ۲– سود و منفعت ۳– معاش و معیشت نیکو .

بلوط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم