آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بلور

0

بلور

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب بلور، زن بی‌اصل و نسب می‌باشد.اگر در خواب ببینی بلور داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زن و بی‌اصل و نسبی ازدواج می‌کنی. اگر ببینی بلورهای فراوانی داری، یـعـنـی مال و اموالی را به سبب زن‌ها به دست می‌آوری.اگر ببینی بلور خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی یا از پیش تو غایب می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بلور می‌فروشی، یـعـنـی زنان بی‌اصل و نسب را دلالی می‌کنی و واسطه و میانجی آنها برای دیگران می‌شوی، و اگر ببینی بعضی از بلورهایی را که می‌فروشی سوراخ دارد و برخی ندارد، یـعـنـی دختران «دوشیزه» و همچنین زنان بیوه را دلالی می‌کنی و واسطه و میانجی آنها برای دیگران می‌شوی.اگر ببینی انگشتر تو از بلور می‌باشد، یـعـنـی از مردم بی‌اصل و نسب چیزی به تو می‌رسد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شمشیر بلوری داری، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد .

بلور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم