آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بسته بودن پا

0

بسته بودن پا

امام صادق (ع) می‌فرمایند: به طور کلی هر کس در خواب ببیند پایش در بند است، تعبیرش این است که اگر فرد خوب و نیکوکاری باشد، در نیکوکاری پایدار خواهد بود، ولی اگر بدکردار باشد در بدکاری پایدار خواهد بود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پای تو در بند می‌باشد، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان ‌‌‌‌‌و یا ترس و دلهره می‌شوی، ابراهیم کرمانی می‌گوید: یـعـنـی اگر خواستی به سفر بروی به مدت طولانی در سفر می‌مانی، طوریکه در آنجا اقامت خواهی کرد و هر چه بند پاها را قوی‌تر و محکم‌تر ببینی اقامت تو بیشتر می‌باشد، و یا اینکه بین تو و مرد دورو و منافقی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر بند هر چه قدر شل‌تر باشد تعبیر بهتری دارد ، و اگر بند تو مثل چوب می‌باشد، یـعـنـی اقامت تو به خاطر فساد در دین می‌باشد،‌‌‌‌‌ و یا اگر در مسافرت باشی صحیح و سالم بازمی‌گردی، یا اگر از طناب و ریسمان باشد، یـعـنـی اقامت تو به خاطر دین می‌باشد ‌‌‌‌‌ و یا از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: یـعـنـی از کسی به تو سود و منفعتی می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بند آهنی [طناب فولادی یا همان سیم بکسل و غیره] در پای تو می‌باشد یـعـنـی در دین و ایمان دچار اشکال و ضعف می‌شوی و به دروغ ادعای مسلمانی نموده و انسانی خسیس و بخیل خواهی شد که به کسی کمکی نمی‌نمائی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاهای تو در زنجیر است، یـعـنـی برای گناه و معصیت به خانه دیگران خواهی رفت .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر امیری در خواب ببیند پایش با بند آهنی بسته شده است یـعـنـی از منطقه تحت حکومتش به جای دیگر سفر می‌کند و در مسافرت مانده و برنمی‌گردد، ‌‌‌‌‌ همچنین حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر امیری در خواب بیند که پایش با طناب و زنجیر بسته شده است یـعـنـی مسیحیان به او سود و منفعت می‌رسانند، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: کارش را به راحتی انجام می‌دهد.جابر مغربی می‌گوید: اگر پادشاه در خواب ببیند پایش در بند است، یـعـنـی پادشاهی و سلطنتش پایدار می‌ماند. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر امیری ببیند هر دو پایش در بند است، یـعـنـی به حکومت می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در مسجد هستی و در پای تو دو بند بسته شده است، یـعـنـی در نماز یا جنگ با دشمنان دین و یا هر کار دینی ثابت و استوار می‌باشی.جابر مغربی می‌گوید: اگر بیماری در خواب ببیند که پایش در بند می‌باشد یـعـنـی از بیماری خلاص می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در زندان پاهایت در بند می‌باشند، یـعـنـی کار تو بسیار طولانی خواهد شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بند پا عبارتند از: ۱– ثبات در دین ۲– ازدواج با زن۳– از مسافرت برگشتن.

بسته بودن پا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم