آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بسته بودن دست

0

بسته بودن دست

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر دستان خودت زنجیر داری، تعبیرش این است که به مال و اموال مردم دست درازی و تجاوز می‌کنی و از حرام بودنش نمی‌ترسی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در دست خودت غل داری و بسته است، یـعـنـی بخیل و خسیس هستی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللّهِ مَغْلُولَهٌ… _یهود گفت دست خدا بسته است… (مائده-۶۴)، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر «پادشاه» ظالمی در خواب ببیند که دستش در غل می‌باشد و بسته است، یـعـنـی دستش از انجام ظلم و ستم کوتاه و ناتوان می‌شود.

بسته بودن دست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم