آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بز

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر بز، مردی بزرگ، و بز ماده، زنی بزرگ می‌باشد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر بز ماده و خوردن گوشت آن، مال جمع شده می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال جمع شده‌ای بدست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: یـعـنـی اگر خوشمزه باشد خیر و منفعت است، ولی اگر بدمزه باشد غم و اندوه می‌باشد، امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر بز نر، پیشقراول و پیشرو لشکر است.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم