آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بز – کشتن یا خوردن بز

0

کشتن یا خوردن بز

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بزی را کشته‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی پیروز می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بز ماده را کشته‌ای ولی نه برای گوشتش، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی ولی از او فائده‌ای نمی‌رسد. اگر ببینی کرّۀ بز را نه برای گوشتش کشته‌ای و خورده‌ای، یـعـنـی به خاطر فرزندت دچار مصیبتی می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از گوشت بز خورده‌ای، یـعـنـی مال و اموالی را مصرف خواهی کرد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت کرّۀ بز را خورده‌ای، یـعـنـی چیزی از مال و اموال فرزندت را مصرف خواهی کرد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت کرّۀ بز می‌خوری، یـعـنـی سود و منفعت کمی به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بز ماده را کشتی و گوشتش را خورده‌ای، یـعـنـی خواستۀ تو از زنی برآورده می‌شود، همچنین کرمانی می‌گوید: تعبیر خوردن گوشت بز ماده، مال جمع شده می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال جمع شده‌ای بدست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیر دیدن و خوردن بز ماده، چنانچه خوشمزه باشد خیر و منفعت است، ولی اگر بدمزه باشد غم و اندوه می‌باشد، همچنین جابر می‌گوید: اگر ببینی گوشت بز ماده را خورده‌ای، یـعـنـی بیمار می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی(دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر بز را می‌خوری، یـعـنـی از شخصی بزرگ و رئیس و بخشنده و جوانمرد مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی بزکوهی شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد. 

کشتن یا خوردن بز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم