آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بز – پوست و مو و شیر

0

پوست و مو و شیر

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوست و مو و شیر بز در خواب این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای را دوشیدی و از شیرش خورده‌ای، تعبیرش این است که از زنی مال و اموال بدست می‌آوری، در جائی دیگر نیز می‌گوید: اگر ببینی شیر بز می‌خوری، یـعـنـی زنی به تو سود و منفعت می‌رساند، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: یـعـنـی مال و اموال دشمن را می‌گیری .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی موی بز زیاد شده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود. اگر ببینی موی بز را زده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن از فرزندت مال و اموالی خواهی گرفت.اگر ببینی پوست بز را کَنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می‌نمایی.

پوست و مو و شیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم