آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بره

0

بره

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر برۀ نر یا ماده، فرزند می‌باشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر بره،خیر و منفعت و نیکی و مال حلال می‌باشد، البته به اندازه کوچکی و بزرگی بره.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بره‌ای به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بره داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و غنیمت به دست می‌آوری .اگر ببینی بره را نه برای گوشتش کشته‌ای و خورده‌ای، یـعـنـی به خاطر فرزندت دچار مصیبتی می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بره را کشته‌ای، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود. اگر ببینی گوشت بره را خوردی، یـعـنـی به خاطر فرزند دچار غم و ناراحتی می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت بره خوردی، یـعـنـی با شخص گمراهی پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.اگر ببینی کباب و بریان بره خورده‌ای، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خوردن بره پخته این است که صاحب فرزندی پسر می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر کباب و بریان بره را خورده‌ای، یـعـنـی از شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو سود و منفعت می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آش سماق را با گوشت بره یا گوسفند و ماست شیرین می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از افراد سپاهی و لشکری خیر و منفعت به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بره عبارتند از: ۱– فرزند ۲– مال حلال ۳– معاش و معیشت ۴– غم و اندوه

بره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم