آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

برف

0

تعبیرکلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب برف، غم و اندوه و عذاب است، مگر اینکه مقدار کمی دیده باشی،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش لشکر شکست خورده و گریزان می‌باشد، مخصوصاً اگر برف را همراه باد دیده باشی.

تعبیرکلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم