آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

برده

0

برده

امروزه به شکل گذشته برده و بنده وجود ندارد ولی شاید بتوان به جای آن افرادی را نام برد که از جهاتی تحت اختیار شخص دیگری باشند و فقط اسمشان برده نیست.

 ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب بردۀ نابالغی را ببینی که بالغ شده است، تعبیرش این است که آن برده آزاد می‌شود.اگر ببینی بردۀ خود را آزاد کرده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی بردۀ خود را فروخته‌ای، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی، ولی اگر ببینی برده‌ات، تو را فروخته است!، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی خواهی شد.

برده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم