آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بربط زدن

0

بربط زدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بربط می‌زنی، تعبیرش این است که حرف دروغ و محالی می‌زنی و کسی را به دروغ تحسین و ستایش می‌کنی .اگر ببینی همراه بربط، چنگ و چغانه و نی مینوازی، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شوند.اگر ببینی بیمار هستی و بربط می‌زنی، یـعـنـی از دنیا می‌روی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بربط زدن بلد نیستی، ولی عالم و دانشمند می‌باشی و در خواب ببینی که استادانه بربط می‌زنی، یـعـنـی به مردم علم و دانش و سخنان نیکو می‌گویی و ممکن است علم تفسیر و فقه و قصص را یاد بگیری ولی اگر جاهل هستی، یـعـنـی مشغول کاری می‌شوی که به خاطر آن مردم تو را سرزنش می‌کنند.

بربط زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم