آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بخور کردن

0

بخور کردن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بخور کردن، رسیدن مال و اموال از شخصی بزرگ می‌باشد.اگر در خواب ببینی از بوهای خوب و خوش بخور می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن از مردی مال و اموال به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید: بوی بخور هر چه خوشبوتر باشد، تعبیرش این است که خیر و منفعت بیشتری به تو می‌رسد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بخور کردن عبارتند از: ۱– مال بسیار ۲– زندگانی و معیشت خوب و خوش ۳– خوشنامی و شهرت خوب و نیک

بخور کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم