آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بخشیدن را از لطافت و نرمی قطره بیاموز

0

بخشیدن را از لطافت و نرمی قطره بیاموز

 

حکایت قطره و سنگ

 

دو قطره که به هم نزدیک می شوند تشکیل یک قطره بزرگتر میدهند.
اما دو تکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند! پس هرچه سخت ترباشیم فهم دیگران برایمان مشکل تر،و در نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد….
اب در عین نرمی ولطافت در مقایسه با سنگ به مراتب سر سخت تر ، ودر راه رسیدن به هدف خود لجوجتر ومصمم تر است .سنگ پشت اولین مانع جدی می ایستد.اما اب…
راه خود را به سمت دریا ادامه می دهد.
در زندگی معنای واقعی سر سختی، استواری، ومصمم بودن را،در دل نرمی وگذشت باید جستجو کرد. گاهی لازم است کوتاه بیایی….
گاهی نمی توان بخشید وگذشت …
اما میتوان چشمان را بست و عبور کرد .
گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری… گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی…ولی با اگاهی وشناخت .
انگاه بخشیدن را خواهی اموخت ….

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم