آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بخشش اموال

0

بخشش اموال

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مال خود در راه خیر می‌بخشی، تعبیرش این است که برای فرزند خود یا یکی از بستگانت زن می‌گیری و مال خود را بین آن‌ها قسمت می‌کنی، ولی اگر ببینی مال خود را در راه بد و فاسدی می‌بخشی، یـعـنـی به سوی فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی .اگر ببینی مال خود را به افراد غریبه می‌بخشی، یـعـنـی هم در زندگی و هم پس از مرگ اموال تو پراکنده می‌شوند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با رضایت کسی مال و اموالش را بخشش می‌کنی، تعبیر خوب و بد آن به صاحب مال می‌رسد.

بخشش اموال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم