آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بت و بت‌پرستی

0

بت و بت‌پرستی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بت می‌پرستی، تعبیرش این است که به خدا دروغ می‌بندی و به راه باطل می‌روی، ولی اگر ببینی پس از گرایش به بت‌پرستی، توبه کرده‌ای و دوباره مسلمان شدی، یـعـنـی گناه بزرگی انجام می‌دهی، ولی بالاخره توبه می‌کنی .اگر ببینی بت چوبی می‌پرستی، یـعـنـی در دین منافق هستی، یا اگر بت از نقره باشد، یـعـنـی از روی هوی و هوس به زنی نزدیک می‌شوی، و چنانچه از طلا باشد، یـعـنـی مایل به انجام کار ناپسند و جمع کردن مال و اموال هستی، یا اگر از آهن یا مس و یا قلع باشد،یـعـنـی هدف تو از دینداری، بدست آوردن مال و اموال دنیوی و دنیاخواهی می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: اگر بت از جواهر باشد، یـعـنـی هدف تو از دینداری، بدست آوردن «پادشاهی» و سرشناسی و خدمه و حشم می‌باشد،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن بت جواهراتش را از دست داد، یـعـنـی هدف تو از دینداری، جمع کردن مال حرام است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ تو بت قرار دارد، یـعـنـی متحیر و سرگردان می‌شوی و نمی‌توانی از عقل و دانش خودت استفاده کنی.اگر ببینی لباس بت‌پرستان را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خدمت پادشاه یا شخصی بزرگ و رئیس و سرور مشغول می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بت عبارتند از: ۱– دروغ باطل ۲– شخص مکارِ منافق و دورو ۳– زن فاسد فریبنده

بت و بت‌پرستی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم