آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بانگ و فریاد و آواز جانوران

0

بانگ و فریاد و آواز جانوران (نعره، زوزه و …)

اسب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اسب بانگ و فریاد می‌کند و شیهه می‌کشد، تعبیرش این است که به تو بشارت و خبر خوبی می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: که مساله ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آید (به خاطر اینکه چهارپایان دروغ نمی‌گویند) .

خر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … اِنَّ اَنکَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ _… که نامطبوع‌ترین آوازها آواز خران است (لقمان-۱۹). جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، یـعـنـی زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.

شتر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شتر بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که به سفر حج خواهی رفت یا سفر تجاری می‌کنی و در آن سود و  منفعت به دست می‌آوری.

گوسفند: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوسفند بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

کرۀ بز: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کرۀ بز بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش شادی و نشاط و نعمت می‌باشد.

آهو: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آهو بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که صاحب «کنیزکی» می‌شوی.

گربه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گربه بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که احتمال دارد مورد سرقت دزد قرار بگیری (دفع بلا و گرفتاری).

شغال: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شغال بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از جهت زن‌ها دچار ناراحتی و غم و اندوه می‌شوی.

روباه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روباه بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که مردی دروغگو بر تو حیله و نیرنگ ترتیب می‌دهد.

شیر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شیر بانگ و فریاد می‌کند و نعره می‌کشد، تعبیرش این است که از جهت «پادشاه» دچار ترس و بیم خواهی شد.

پلنگ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پلنگ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که دچار جنگ و دشمنی خواهی شد.

یوزپلنگ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی یوزپلنگ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که مورد خشم و عصبانیت کسی قرار می‌گیری و بر تو تکبر می‌نماید.

گرگ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گرگ زوزه می‌کشد و بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی.

شترمرغ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شترمرغ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خدمتکار شجاعی به دست می‌آوری.

کرکس: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کرکس بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از خبر مردی بزرگ غمگین می‌شوی.

چرغ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چرغ در خانۀ تو یک یا دو بار بانگ و فریاد کرد، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی، ولی اگر سه بار بود، هیچ ضرری به تو نمی‌رسد.

عقاب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقاب بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از پادشاه به گوش تو می‌رسد.

کبوتر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کبوتر بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از سرداران نظامی پادشاه به گوش تو می‌رسد.

فاخته: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی فاخته بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبر دروغ میشنوی. در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی فاخته روی پشت بام تو نشسته و آواز می‌خواند، یـعـنـی از کسی که غائب است خبر خوشی به تو می‌رسد.

خروس: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خروس بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از مردی جوانمرد به گوش تو می‌رسد، ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی راه انجام خیر و نیکی را انتخاب می‌کنی.

قرقاول: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قرقاول بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از زنی زیبا به گوش تو می‌رسد.

کبک: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کبک بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از زنی خوب به گوش تو می‌رسد.، و یا اگر بانگ و فریاد و هیاهوی دسته‌ای از کبک‌ها را شنیده‌ای، تعبیرش این است که خبری از زن عفیف و پاکدامن به گوش تو می‌رسد.

مرغابی: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مرغابی بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبر مصیبت کسی از اهل و نزدیکان خودت به تو می‌رسد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی مرغابی‌های زیادی در خانه یا کوچه جمع شده و بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یـعـنـی آن مکان دچار مصیبت می‌شود.

کلاژه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کلاژه بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی پنهان و مخفی به گوش تو می‌رسد.

طاووس: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی طاووس بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از پادشاه «عجمی» به گوش تو می‌رسد.

جغد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جغد بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبر اندوهناک و مصیبت‌بار می‌شنوی، و یا به اندازه آن، در آن محل نوحه و شیون و زاری بوجود می‌آید.

کلنگ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کلنگ بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از مردی فقیر و تنگدست به گوش تو می‌رسد.

لک لک: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لک لک بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به گوش تو می‌رسد و از آن شاد و خرم می‌شوی.

کلاغ: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کلاغ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از مردی حرام خوار به گوش تو می‌رسد (و در جائی دیگر می‌گوید) اگر ببینی کلاغ روی شاخه بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی سختی و زحمت تو به خاطر مسافرت می‌باشد.

گنجشک: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گنجشک بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبر خوبی میشنوی، ابن سیرین می‌گوید: تعبیر شنیدن آواز گنجشک یـعـنـی سخن‌های شگفت انگیزی میشنوی و دچار حیرت خواهی شد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر آواز گنجشک‌ها تسبیح و ستایش خداوند می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گنجشک‌های زیادی بانگ و فریاد و آواز می‌کنند، یـعـنـی با مردی که اهل دعوا و ستیزه و آشوب است سر و کار پیدا می‌کنی.

بلبل یا هزار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بلبل یا هزار بانگ و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی نوازنده یا نوحه‌گر به گوش تو می‌رسد، در جائی دیگر می‌گوید: تعبیر شنیدن آواز بلبل، سخنی خوش و کلامی لطیف می‌باشد.

سار: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سار بانگ و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی نوازنده یا نوحه‌گر به گوش تو می‌رسد.

جوجه‌های پرنده: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جوجه‌های پرنده بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که ماتم و مصیبت بوجود می‌آید.

وزغ: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی وزغ بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که وارد جائی می‌شوی. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی وزغ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یـعـنـی آن مکان مورد عذاب الهی قرار می‌گیرد.

سوسمار: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوسمار در خانه‌ای بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی از آن خانه فریاد مصیبت میشنوی.

مار-زنبور-ملخ: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مار یا زنبور و یا ملخ بانگ و فریاد می‌کند و صدای بلندی درمی‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.

سرگین غلتان: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سرگین غلتان بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبر مصیبت و اندوهناکی را خواهی شنید. 

بانگ و فریاد و آواز جانوران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم