آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بام – نشستن حیوان بر بام

0

نشستن حیوان بر بام

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی “باز” روی پشت بام خانه‌ات نشست، تعبیرش این است که با «پادشاه» جدیدی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی و از او خیر و منفعت می‌بینی .اگر ببینی فاخته روی پشت بام تو نشسته و آواز می‌خواند، یـعـنـی از کسی که غائب است خبر خوشی به تو می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لک لکی روی پشت بام خانۀ تو نشسته است، یـعـنـی شخصی بزرگ و رئیس و سرور به خانه تو می‌آید.

نشستن حیوان بر بام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم