آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بالش

0

بالش

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بالش، برای بینندۀ خواب خدمتکار می‌باشد.حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در بستر تو بالش‌هایی قرار گرفته است، تعبیرش خدمتکاران می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَهٌ _ و بالش‌ها (و پشتی‌های) ردیف شده (غاشیه-۱۵)، ‌‌‌‌‌اگر ببینی روی رختخواب نو دراز کشیده‌ای و بالش‌هائی را هم در آن قرار داده‌ای، با زنی ازدواج می‌کنی یا«کنیزکی» به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند بالش‌های زیادی به دست آورده، یـعـنـی به تعداد بالش‌ها خدمتکار و کنیز بدست می‌آورد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بالش سبز رنگِ نو به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی خدمتکار درستکار و پرهیزکاری بدست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی بالش تو کهنه و کثیف و زرد و سیاه است تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آتش‌سوزی شده و بالش تو سوخته است، یـعـنـی نوکران و کنیزان تو می‌روند یا اینکه فرار می‌کنند، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی بالش تو پاره شده و یا سوخته، یا اینکه از دست رفته است، یـعـنـی خدمتکارانت از دست می‌روند یا فرار می‌کنند یا اینکه دچار رنج و گرفتاری و بلائی می‌شوی و به همین خاطر آن‌ها از تو جدا می‌شوند (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی از خانه‌ات بالش دزدیده است، یـعـنـی کسی دنبال زن یا کنیزک تو می‌باشد تا او را فریب بدهد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بالش عبارتند از: ۱– خدمتکار ۲– کنیزک ۳– ریاست۴– دین خوب و نیکو ۵– پرهیزکاری و عدل.

بالش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم