آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باقلا

0

باقلا

ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل باقلا باشد و یا نباشد و در خواب خودت ببینی که از آن خورده‌ای (پخته یا خام، تر یا خشک فرقی نمی‌کند)، تعبیرش غم و اندوه است، ولی اگر ببینی که از آن نخورده‌ای، غم و اندوه کمتری نسبت به خوردن آن به تو می‌رسد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو باقلا داده و تو هم از آن خورده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی و ممکن است با آن شخص دشمن شوی.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی باقلا داشته‌ای یا کسی به تو داده بود، ولی آن‌ها را از خانه بیرون ریخته‌ای و چیزی از آن‌ها نخورده‌ای، زیانی برای تو ندارد (مخصوصاً اینکه در بیداری نیز فصل باقلا باشد).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی باقلا میکاری، تعبیرش غم و اندوه است.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر نان باقلا، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری)

باقلا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم