آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بافتن لباس

0

بافتن لباس

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب بافتن لباس، دشمنی و خصومت می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس میبافی، تعبیرش این است که با مردم دشمنی خواهی کرد، ولی حال و روزت بهتر می‌شود، اما مورد سرزنش و ملامت مردم قرار می‌گیری، ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر بافتن لباس، سفر، و تعبیر بافنده، مسافر می‌باشد، اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی لباس میبافی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به اندازۀ درازی و کوتاهی لباس در سفر می‌مانی، اسماعیل بن اشعث می‌گوید: و اگر ببینی لباس را بافته و تمام نموده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس را به جای ابریشم از پنبه یا پشم و یا کتان بافته‌ای، تعبیرش بد است (زیرا نشانه خیانت کردن است).

بافتن لباس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم