آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باغ

0

تعبیر کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب باغ، زن می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیرش قیم و سرپرست زن است، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگ و ثروت و زیبا است، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش شغل و کار مردان به اندازه همت و کوششان است (تعبیرهای مختلف).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درختانی که در باغ هستند، مربوط به مال و اموال صاحب باغ می‌باشد. 

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم