آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باغ – میوه باغ

0

میوه باغ

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل هر میوه‌ای باشد و در خواب ببینی که در باغ از آن خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال جمع می‌کنی، ولی اگر فصل آن نباشد، تعبیرش برعکس است یعنی مال و اموال تو تلف می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از باغ سرسبزی میوه جمع می‌کنی و به خانه می‌بری، یـعـنـی به اندازه آن به تو خیر و منفعت می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در باغ خرم و زیبایی هستی و کسی به تو گفت که این باغ برای فلان کس می‌باشد و تو هم از میوه باغ می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از صاحب باغ سود و منفعت به دست می‌آوری. حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ سرسبز و آبادی هستی و از میوه درختان آن می‌خوری، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی و از او مال و نعمت به دست می‌آوری.اگر ببینی باغ تو سرسبز و آباد و دارای عمارت و قصر و انواع میوه‌هاست و از آن‌ها می‌خوری و با زن خودت منظره باغ را تماشا می‌کنی، یـعـنـی از اهل بهشت می‌شوید.

میوه باغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم