آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باغ – سایر موارد

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در باغ نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در باغ هیزم جمع می‌کنی، یـعـنـی با رنج و سختی از«پادشاه» سود و منفعتی بدست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ روی درختی خوابیده‌ای، یـعـنـی نسل و فرزندان تو زیاد می‌شوند.تعبیرگری می‌گوید: اگر در باغی بلبل هزاردستان ببینی و آن را بگیری، یـعـنـی با انسان‌های شاد و شوخ و ثروتمند ارتباط و پیوند برقرار می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در باغ شترهایی وجود دارد، یـعـنـی پادشاه آنجا بر دشمنان پیروز می‌شود. اگر گوسفندان را در باغ ببینی، یـعـنـی پادشاه به تو مال و اموال می‌دهد و همچنین تعبیرش هیبت عظیم پادشاه می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به باغ آب می‌بری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیرهای باغ عبارتند از: ۱– مرد و سرپرست خانه ۲– سرپرست زن ۳– فرزندِ نور چشم، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرهای باغ عبارتند از:۱– زن خوب ۲– فرزند نیک ۳– زندگانی و معیشت خوب و خوش ۴– مال ۵– بلندی و بلندپایگی و والایی ۶– شادی ۷«کنیزک».

سایر موارد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم