آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باغ – آبیاری باغ

0

آبیاری باغ

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی باغ را آبیاری می‌کنی، تعبیرش این است که بوسیله مالی که بدست آورده‌ای با زنی ازدواج می‌کنی و یا اینکه «کنیزکی» به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی در آن باغ میوه وجود دارد، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی، حضرت دانیال (ع)نیز می‌فرمایند: اگر ببینی به باغ آب می‌دهی، یـعـنـی با زن خودت آمیزش می‌کنی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به باغ آب می‌بری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری. اگر ببینی باغ و زمین کشت را با استفاده از “جوی آب” و رود آبیاری می‌کنی، تعبیرش بدست آوردن مال و اموال و رها شدن از غم و اندوه می‌باشد . جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی باغ را بوسیلۀ قنات آب می‌دهی، یـعـنـی با زن خودت آمیزش خواهی کرد. 

آبیاری باغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم