آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باز

0

باز

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرنده باز به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، و آن باز هم رام و مطیع می‌باشد، طوری که روی دست تو مینشیند، تعبیرش بزرگی قدر و منزلت و افزایش جاه و مقام و احترام می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی باز سفیدی به دست آورده‌ای، یـعـنـی اگر از افراد «پادشاه»هستی، پادشاه به تو حکومت و قدر و منزلت می‌دهد، ولی اگر جزء مردم معمولی می‌باشی، یـعـنـی مال بسیار بدست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی باز از دست تو افتاد و مرد، یـعـنـی از بزرگی و جاه و مقام و منزلت و احترام به فقر و بیچارگی گرفتار می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بازی به دست آورده‌ای و بعد هم آن را کشتی، یـعـنـی اگر از افراد پادشاه هستی از کار بر کنار می‌شوی ولی اگر از افراد پادشاه نیستی از جهت خانواده و فامیل خودت دچار رنج و غم و اندوهی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). اگر پادشاهی در خواب ببیند که باز از روی دستش پرید و برنگشت، یـعـنـی حکومت را از دست می‌دهد ولی اگر برگشت و روی دستش نشست یـعـنـی قدرت و حکومت بدست می‌آورد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی باز روی پشت بام خانه‌ات نشست، یـعـنـی با پادشاه جدیدی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی و از او خیر و منفعت می‌بینی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی باز سفیدی روی دست تو نشست، یـعـنـی پادشاه به تو بزرگی و جاه و منزلت و احترام می‌دهد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی باز فرار کرده و در خانه یا زیر دامن زنی مخفی گردیده، یـعـنـی آن زن پسری زیبا به دنیا می‌آورد، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی در پای آن باز زنگله طلا یا نقره‌ای قرار دارد، یـعـنـی آن زن دختری به دنیا می‌آورد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مربوط به باز رام و مطیع عبارتند از: ۱– آرامش ۲– شادی ۳– بشارت و خبر خوش ۴– فرمانروائی و حکومت ۵– رسیدن به خواسته و مال و اموال به قدر و قیمت باز (هزار یا دو هزار درهم)، مخصوصاًً اگر سفید باشد .تعبیرهای مربوط بازی که رام و مطیع نمی‌باشد عبارتند از: ۱– پادشاه ستمگر ۲– حاکم و فرمانروای ستمگر ۳– فقیه خائن ۴– فرزندی که دستورات پدر و مادرش را اطاعت نمی‌کند.

باز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم