آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بازار – سایر موارد

0

سایر موارد

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی زمین ویران و خرابی را با عمارت و تعمیر و مرمت ساختمان‌هایی مثل خانه و مغازه و… آباد می‌کنی، تعبیرش سود و منفعت در این دنیا می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خانه یا مغازه تو بزرگ شده است، یـعـنـی رزق و روزی تو زیادتر می‌شود.اگر مردی در خواب ببیند در خانه یا مغازه‌اش “چراغ آویخته” وجود دارد، یـعـنـی با زن صالح و درستکاری ازدواج می‌کند، و یا اگر این خواب را زنی ببیند، یـعـنـی طاعت و عبادت زیادی انجام می‌دهد.اگر پرده‌ای را در میان بازار ببینی، تعبیرش غم و اندوه و ترس شدید می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در مغازه تو چشمه جوشیده است، یـعـنـی به اندازه قوت آن چشمه دچار غم و اندوه و زاری می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آب چشمه را تیره و ناخوشایند ببینی، غم و اندوه تو بیشتر خواهد بود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی راسو وارد مغازه شده است، یـعـنـی دزد وارد آنجا می‌شود و چیزی میدزدد. 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم