آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باد رها کردن

0

باد رها کردن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بادی رها کرده‌ای که هم صدا دارد و هم بوی بدی می‌دهد، تعبیرش این است که کاری می‌کنی که باعث سرزنش و ملامت و بدگوئی مردم می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر فقط صدا دارد و بوی بدی نمی‌دهد، یـعـنـی آن کار را رها می‌کنی طوریکه خیر تو هم در این است که دیگر آن را انجام نمی‌دهی .اگر ببینی عمداً باد رها کرده‌ای و مردم خندیدند و تو هم خجالت کشیده‌ای، یـعـنـی از کاری که بیهوده می‌باشد و واقعاً کار نیست معاش و مایحتاج زندگانی تو فراهم می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی عمداً باد رها می‌کنی، یـعـنـی اعتقادات مذهبی تو بد و نادرست می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بین جمعی باد رها کرده‌ای، طوریکه که همه صدای آن را شنیدند، یـعـنـی حرف زشتی می‌زنی که مردم تو را مسخره می‌کنند و در بین آن‌ها خوار و رسوا می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی باد نرم رها کرده‌ای و مردم 

باد رها کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم