آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باد – رفتن با باد

0

رفتن با باد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی باد تو را بلند کرد و از جائی به جای دیگر برده است، تعبیرش این است که به مسافر دوری می‌روی و در آن سفر به اندازه‌ای که باد تو را در زمین برده است، به جاه و مقام و بزرگی می‌رسی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سوار باد شده‌ای، یـعـنـی فرمانروائی و بزرگی بدست می‌آوری.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی باد مردم آنجا را به هوا برده است، یـعـنـی مردم به شرافت و بزرگی می‌رسند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی باد شدیدی تو را به آسمان‌ها برده است، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، ولی اگر ببینی باد تو را از آسمان به زمین آورده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی، ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری)

رفتن با باد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم