آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بادام

0

بادام

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بادام، نعمت و روزی است که با دشمنی و درگیری به دست می‌آید، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مال و نعمت است،‌‌‌‌‌ طوریکه اگر بادامِ با پوست باشد، مال را با قدری رنج و سختی بدست می‌آوری و اگر بدون پوست باشد، یـعـنـی به راحتی به مال و اموالی می‌رسی.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بادام به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن نعمت و روزی به تو می‌رسد (البته با سختی و دشواری). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بادامِ با پوست داری، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی از مرد خسیسی با دشواری چیزی به دست می‌آوری.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی به چهارپایان بادام داده و ریخته‌ای، یـعـنـی مال و دارائی خود را برای افراد جاهل خرج می‌کنی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از مغز بادام تلخ، روغن بیرون می‌آید، یـعـنـی به اندازه روغنی که دیده‌ای، از مرد خسیسی به تو سود و منفعت می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی صمغ بادام می‌خوری، یـعـنـی از مرد بخیلی به تو سود و منفعت می‌رسد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی حلوایی که مغز بادام یا مغز دیگری در آن به کار رفته است را می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای از مرد خسیسی چیزی به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت بادام، زنی بدکردار می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بادام عبارتند از: ۱– مال پنهان شده‌ای حاصل می‌شود ۲– بیماری تو بهبود پیدا می‌کند

بادام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم