آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ایزار

0

ایزار

ایزار پوششی است که مانند شلوار پاها را می‌پوشاند.

 ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ایزار، زن می‌باشد.اگر ببینی ایزار پوشیده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که در انجام بندگی و عبادت سعی و کوشش خواهی کرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ایزار تو از ابریشم یا ابریشم خام می‌باشد، یـعـنـی دارای زنی خوش‌گذران خواهی بود. اگر ببینی ایزار تو پنبه‌ای یا پشمی می‌باشد، یـعـنـی زن تو لجوج و دیندار خواهد بود، ولی اگر ببینی ایزار تو کهنه و کثیف می‌باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ایزار خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی از زن جدا می‌شوی. اگر ببینی ایزار تو پاره شده است، تعبیرش عیب و ایراد در زن می‌باشد. اگر ببینی ایزار تو در آتش سوخته است، یـعـنـی زن تو دچار بیماری و آسیب می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

ایزار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم