آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اهدای گل

0

اهدای گل

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند بنفشه چیده و به شوهر خودش داده است، تعبیرش این است که شوهرش او را طلاق می‌دهد.ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که گل سوسن چیده و آن را به شوهرش داده است، یـعـنـی شوهرش او را طلاق می‌دهد، و اگر ببیند به «غلام» خودش داده است، یـعـنـی غلامش فرار می‌کند.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی لاله‌ای چیده و آن را به همسر خودت داده‌ای، تعبیرش این است که از او طلاق می‌گیری.اگر ببینی کسی به تو دسته‌ای نسرین داده است، یـعـنـی میان شما بحث و جدل و بگومگو به وجود می‌آید.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نیلوفری چیده و آن را به غلام خودت داده‌ای، یـعـنـی آن غلام فرار می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو یاسمن داده است، تعبیرش این است که میان شما جدائی می‌افتد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گلها و گیاهان خوشبوئی را از مرغزار جمع می‌کنی، تعبیرش این است که به سختی مال و اموال به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ، گل و گیاهان خوشبو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوب و صالح می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در خانه خودت بوتۀ گل داری، یـعـنـی به خاطر فرزندت خرم و با نشاط می‌شوی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در بین زمینی سرگشته و حیران شده‌ای و در آنجا از زمین گل درآمده بود، یـعـنـی با زن پرهیزکار و دینداری ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزند خواهی شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گل عبارتند از: ۱– فرزند ۲– دوست ۳– مردی پست و کوته‌فکر ۴«کنیزک» ۵«غلام» ۶– نامه.

اهدای گل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم