آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

انگشت – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشتان خود را مشت کرده‌ای، تعبیرش این است که هم کارها و امور تو تو گره می‌خورد و بسته می‌شود و هم امور خانواده و فامیل.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر انگشتانت را خضاب کرده‌ای، یـعـنـی تسبیح و ذکر خداوند را به جا می‌آوری.اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی از انگشت تو فریاد بلند شده است، یـعـنـی در میان بستگان تو بحث و جدل و بگومگو بوجود می‌آید.اگر ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند و یا اینکه از انگشت سبابه‌ات خون می‌ریزد، یـعـنـی با مادر خودت فساد می‌کنی .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای انگشتان عبارتند از: ۱– فرزند ۲– برادر و برادرزادگان ۳– خدمتکاران ۴– یاران ۵– قوت ۶– نمازهای پنجگانه 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم