آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

انگشتر

0

انواع انگشتر

نامناسب: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشترت خوب ساخته نشده است، تعبیرش این است که قسمتی از مال و اموال تو از بین می‌رود و «پادشاه»بر تو خشمگین می‌شود.

دونگینی: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتری داری که دارای دو نگین مشابه می‌باشد یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی «غلام‌زاده» هستی، یا اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است، یـعـنـی از یکی از دو گناه خودت توبه می‌کنی.

طلا: امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب انگشتر طلا خوب می‌باشد.

نقره: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت نقره می‌باشد، یـعـنـی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از: ۱– مملکت ۲– زن ۳– فرزند ۴– مال.

آهنی و قلعی و هفت جوش: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت آهنی یا سپیدروی یا هفت‌جوش است، یـعـنـی دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می‌باشد، یـعـنـی قدرت و توانایی بدست می‌آوری.

برنج یا مس: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت از برنج یا مس می‌باشد، یـعـنـی از انسان‌های بی‌اصل و نسب به تو سود و منفعت می‌رسد.

بلور: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر تو از بلور می‌باشد، یـعـنـی از مردم بی‌اصل و نسب چیزی به تو می‌رسد.

یشمی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر یشمی داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی. 

انواع انگشتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم