آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

انگشتر – سایر موارد

0

سایر موارد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی «پادشاه» به تو انگشتری داد، تعبیرش این است که پادشاه تو را حاکم قسمتی از مملکتش می‌کند و یا اینکه از حکومت پادشاه به تو یا بستگانت بدی می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی پادشاه می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر خود را به کسی بخشیده‌ای، یـعـنـی بخشی از دارائی خود را می‌بخشی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را به کسی بخشیده‌ای یا به امانت گذاشته‌ای، ولی آن شخص قبول نکرد و پس داد، یـعـنـی به خواستگاری زنی می‌روی ولی قبول نمی‌کنند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را فروخته‌ای و پولش را هم گرفته‌ای، یـعـنـی همه اموال خودت را می‌فروشی و خرج می‌کنی، ولی اگر پولش را نگرفتی، یـعـنـی قسمتی از اموالت را می‌فروشی.اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است، یـعـنـی بزرگی و جاه و مقام تو از بین می‌رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می‌ماند، ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست، یـعـنـی آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می‌ماند. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را شکسته‌ای، یـعـنـی بین تو و زنت جدایی میافتد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را از دست داده‌ای یا اینکه آنرا دزدیده‌اند، یـعـنـی کارهایت دچار اشکال و دشواری خواهد شد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌دار خود را از دست داده است، یـعـنـی جاه و مقامش از بین می‌رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف می‌شود، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند، یـعـنـی برکنار می‌شود (دفع بلا و گرفتاری)

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم