آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درخت – انواع درخت

0

انواع درخت

آبنوس: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت آبنوس، مردی است که در کارش دچار سرگردانی و ناتوانی شده است، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش زن یا «کنیزک» است.

آلو: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت آلو، مرد پزشکی است که فائده او به همه می‌رسد.

آلوی زرد: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت آلوی زرد، شخصی بیمار می‌باشد.

انار: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت انار، شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد.

انجیر: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت انجیر، مرد ثروتمند و صاحب‌نعمت می‌باشد.

انگور: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت انگور، زن زیبا و نیکوکار است. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای درخت انگور عبارتند از: ۱– سود و منفعت ۲– ضرر و زیان۳– مرد حیله‌گر ۴– جنگ و دشمنی ۵– مال «شبهه‌ناک» (همچنین مراجعه شود به قسمت باغ انگور).

بادام: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت بادام، زنی بدکردار می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش مردی بخیل است.

بلوط: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت بلوط، مردی است ناآگاه، و دورو و منافق نسبت به اهل و نزدیکان خویش.

بلیله: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت بلیله، مردی شریف است که سخنانش لطیف است و مشکلات مردم را حل می‌نماید.

پسته: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت پسته، مردی است که ثروتمند و خسیس می‌باشد.

ترنج: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت ترنج، مرد مخالف و خود رأی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مردی است که دارای جاه و مقام و نعمت است.

چنار: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت چنار، مرد با برکتی است که فائده‌اش به دوستان و فامیل می‌رسد.

خرما: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد. اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، یـعـنـی با مرد بزرگی دوست و آشنا می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمایی که از ریشه خشک شده است را بریده‌ای، یـعـنـی کاری که بر عهده داری ناتمام مانده و دچار بی‌نظمی می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درخت خرمائی که در خانه تو می‌باشد از ریشه خشک شده است، یـعـنـی بین تو و همسرت جدائی می‌افتد. اگر ببینی درخت خرمائی که در خانۀ تو قرار دارد خشک شده و دوباره سبز گردیده است، یـعـنـی اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی. اگر ببینی شاخۀ خرما در دست داری، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی.

زردآلو: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت زردآلو مرد بیمار می‌باشد.

زرشک: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از درخت، زرشک جمع می‌کنی، یـعـنـی با مرد خسیسی خصومت و دشمنی پیدا می‌کنی.

زیتون: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت زیتون مرد با اصل و نسب می‌باشد، ولی مال و اموال کمی دارد و کمتر نیکی می‌کند.

سدر: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت سدر، مردی بزرگ، ولی خجالتی می‌باشد.

سرو: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش مردی «عجمی» است که حساس و تیزطبع می‌باشد.

سنجد: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت سنجد مردی است که سخنانش لطیف است و صاحب خدمه و حشم بوده و مردم‌نواز می‌باشد، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنجد از درخت می‌چینی، یـعـنـی از مرد بداخلاقی مال و اموال به دست می‌آوری.

سیب: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش مردی «عجمی» است که حساس و تیزطبع می‌باشد.

شفتالو [یا هلو]: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت شفتالو مرد ثروتمند و حکیم و صبور و باوقار می‌باشد. اگر ببینی در باغ، شفتالو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که علم و ادب را سریعاً یاد می‌گیرد. تعبیرگری می‌گوید: اگر در بیداری فصل شفتالو باشد و در خواب ببینی که از درخت شفتالو می‌چینی، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

صنوبر: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت صنوبر مرد فقیر و بدکردار می‌باشد که نه دنیا دارد و نه آخرت.

عرعر: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درخت عرعر مردی است که کمتر خیر و خوبی می‌کند. اگر ببینی درخت عرعر داری، یـعـنـی با مرد با اصل و نسبی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.

عود: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت عود مرد زیبا و خوش‌سخن و ثروتمند می‌باشد که طبعی لطیف دارد.

فندق: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت فندق مرد «عربی» است که سنگدل می‌باشد و به لهو و خوش‌گذرانی علاقه‌مند است و خیر کمی دارد.

گردو: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گردو، مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند می‌باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.

گلابی: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گلابی، مرد شاد و ثروتمند می‌باشد.

گلنار: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گلنار مرد شریف و بخشنده و جوانمرد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مال و فرزند است.

مورد: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت مورد مرد بداخلاق است که تحمل کردن و صحبت با او سخت می‌باشد و با بقیه سر ناسازگاری دارد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مردی «عجمی» و فاضل است که دارای متانت و عزت نفس می‌باشد.

نارگیل: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت نارگیل، مرد جادوگر و دروغگو می‌باشد.

نارنج: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت نارنج مرد بداخلاقی است که تحمل کردن و صحبت با او سخت بوده و مثل آدم‌های مریض، زرد چهره می‌باشد. 

انواع درخت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم