آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

انواع انگور

0

انواع انگور

قرمز: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام می‌باشد. اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می‌خوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد، حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می‌رسی ولی اگر فصلش نباشد، یـعـنـی ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.

سفید: ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد، چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می‌خوری، یـعـنـی با سختی و مشقت مالی را بدست می‌آورد، حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می‌رسی، ولی اگر فصلش نباشد، یـعـنـی ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: چه در بیداری فصل انگور سفید باشد و چه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از: ۱– فرزند نیک ۲– علم فرائض دینی۳– مال حلال.

سیاه: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب انگوری که ظاهرش سیاه است، غم و اندوه می‌باشد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در فصل انگور سیاه، در خواب ببینی که از آن می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر فصلش نبود تعبیرش این است که دچار بیم و ترس خواهی شد، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: به تعداد هر دانۀ انگوری که خورده‌ای، به تو چوب یا تازیانه می‌زنند (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: چه در بیداری فصل انگور سیاه باشد و چه نباشد تعبیرهای آ در خواب عبارتند از: ۱– فرزند نیک ۲– علم فرائض دینی ۳– مال حلال.

دارای آب تیره: ابن سیرین می‌گوید: اگر انگور آبش تیره بود، تعبیرش مال حرام است. 

انواع انگور

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم