آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

افروشه (نوعی حلوا)

0

افروشه (نوعی حلوا)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب افروشه را بدون زعفران ببینی، تعبیرش بهتر است.تعبیر افروشه به مقدار کم، حرف خوب و لطیف است، ولی اگر مقدار آن زیاد باشد، تعبیرش این است که مال و اموالی را با رنج و سختی به دست می‌آوری.اگر ببینی کسی به تو کمی افروشه داد و تو هم از آن خوردی، یـعـنـی از آن شخص سخنی لطیف میشنوی .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای افروشه عبارتند از: ۱– سخن لطیف ۲– مال ۳– رسیدن به آرزوی قلبی.

افروشه (نوعی حلوا)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم