آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

افتادن

0

افتادن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به رو و از جلو افتاده‌ای، تعبیرش این است که دچار پریشانی و اضطراب می‌شوی مخصوصاً در جنگ و درگیری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از جایی به پایین افتاده‌ای، یـعـنـی به چیزی که امید داری برآورده نمی‌شود و ناامید می‌شوی. اگر ببینی پایت لغزید و افتادی، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، یـعـنـی حال تو بد می‌شود و به آن اندازه‌ای که افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می‌شود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، یـعـنـی به اندازه زخمی که دیده‌ای دچار ضرر و زیان می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی از کوه افتاده‌ای، یـعـنـی به خواسته‌ات نمی‌رسی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بر روی دامنۀ کوهی مستقر شدی و اقامت کردی، ولی از آنجا به پائین افتادی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی. اگر ببینی از جای بلندی، مثل کوه یا بام یا دیوار و… افتاده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی، ابن سیرین در جائی دیگر نیز می‌گوید: اگر ببینی از دیوار پائین افتاده‌ای، حال و روز تو دگرگون می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از آسمان افتاده‌ای، یـعـنـی دچار خشم الهی می‌شوی[مسلماً خشم الهی نیز در اثر گناه و عمل ناشایست و… می‌باشد] .اگر ببینی در چاه افتاده‌ای، یـعـنـی گرفتار مکر و حیله می‌شوی.اگر ببینی در جائی در خون افتاده‌ای، یـعـنـی گرفتار خون ناحق کسی و آسیب یا قتل او می‌شوی.

افتادن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم