آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اسپرزه (بزرقطونا،بنکو،قارنی یارق و …)

0

اسپرزه (بزرقطونا،بنکو،قارنی یارق و …)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر اسپرزه، غم و اندوه است.اگر ببینی اسپرزه می‌خوری، یـعـنـی به اندازۀ مقداری که خورده‌ای دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

اسپرزه (بزرقطونا،بنکو،قارنی یارق و …)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم