آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اسطرلاب

0

اسطرلاب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب اسطرلاب، شخصی بزرگ و رئیس و سرور یا افراد و یاران «پادشاه» می‌باشد، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش مردی است که ثبات و استقامتی ندارد و در کارها پاینده و باثبات نیست.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اسطرلاب داری یا از کسی خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که از افراد پادشاه خواهی شد و رئیس و بزرگتر و سرور عده‌ای می‌شوی.اگر ببینی اسطرلاب خود را از دست داده‌ای یا اینکه شکسته است، یـعـنـی جایگاه و مقام و احترام تو کم می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در اسطرلاب به آفتاب نگاه می‌کنی، یـعـنـی برای پادشاه یا امرا و بزرگان پادشاه کار می‌کنی و از آن‌ها خیر و منفعت به تو می‌رسد. 

اسطرلاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم