آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

استخوان

0

استخوان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیرخواب استخوان، مال و دارائی است که مردم بوسیلۀ آن معاش و معیشت می‌کنند.اگر در خواب ببینی استخوانی برداشته‌ای که گوشت دارد، تعبیرش این است که به اندازه گوشت آن خیر و مال و اموال بدست آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدون گوشت باشد، یـعـنـی کمی خیر به تو می‌رسد.اگر ببینی به کسی استخوان داده‌ای، یـعـنـی به آن شخص خیر و منفعت می‌رسانی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی استخوان پهلوی تو شکسته است، یـعـنـی پدر و مادر یا زنت باعث غم و ناراحتی تو می‌شوند.اگر ببینی استخوان شکسته شده کسی را می‌بندی، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری و حرفه‌ها و صنعت‌های زیادی را کسب می‌کنی و اعمال خوب و نیک انجام خواهی داد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی شخص درمانده و بینوائی را کمک می‌کنی و به سر و سامان می‌رسانی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جنس میخ از استخوان می‌باشد، تعبیرش قوت و نیرو است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای استخوان عبارتند از: ۱– امید و آرزو ۲– فامیل ۳– فرزند ۴– سرپرست خانه ۵– مال و اموال ۶– برادران ۷– یار و شریک.

استخوان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم