آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اسب

0

تعبیرهای کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب اسب تازی، بزرگی و عزت و جاه و مقام است.اصفهانی می‌گوید: تعبیر خواب اسب پالانی، بخت و اقبال مرد است و هر چقدر فرمانبردارتر و رام‌تر باشد، خوشبخت‌تر می‌شوی.اگر در خواب ببینی اسب پالانی وارد شهر یا ده یا خانه‌ای شده است، تعبیرش این است که مرد غریب «عجمی» در آنجا خواهد آمد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی اسب ناشناسی به خانه یا کوچۀ تو وارد شده است، یـعـنـی مردی شریف و مشهور در خانه یا کوچه تو آمده و به اندازه ارزش آن اسب در آنجا جایگاه و مقام می‌سازد. اگر ببینی اسبی از کوچۀ تو بیرون رفته است، یـعـنـی مرد شریف و بزرگی از کوچه تو رفته یا از دنیا می‌رود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی اسب‌های زیادی اطراف خانه یا کوچۀ تو هستند، یـعـنـی در آنجا باران می‌بارد یا اینکه سیل جاری می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم