آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ازدواج – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بیمار ‌شده‌ای و با زن غریبه‌ای ازدواج کرده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی عروس را به خانه آورده‌ای و با او خوابیده‌ای، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بین دو نفر خطبه عقد می‌خوانی، یـعـنـی خیر و خوبی انجام می‌دهی و به همه احسان و نیکی می‌کنی و کارها را از روی مصلحت انجام خواهی داد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ازدواج کردن با زن عبارتند از: ۱– بزرگی ۲– فراوانی مال و اموال ۳– آسایش و آرامش ۴– شادی و نشاط. 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم