آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اردک – مرغابی

0

مرغابی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغابی این است که به اندازۀ آن مال و نعمت به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر در ملک و خانۀ خودت باشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگی از خانواده و فامیل می‌باشد که صاحب مال و اموال و خدمه و حشم زیادی است. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب مرغابی سفید، مال و اموال یا زن ثروتمند است و تعبیر مرغابی سیاه، «کنیزک» می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مرغابی می‌خوری، تعبیرش مال و اموال می‌باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مرغابی را کشتی و از گوشت آن خورده‌ای، یـعـنـی اموال زن را به ارث برده و خرج می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از اندام و اعضای بدن مرغابی چیزی بدست آورده‌ای، یـعـنـی از مرد بزرگی از خانواده که ثروتمند و با خدمه و حشم می‌باشد چیزی بدست می‌آوری.تعبیر تخم مرغابی، فرزند فقیر می‌باشد.اگر ببینی مرغابی بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبر مصیبت کسی از اهل و نزدیکان خودت به تو می‌رسد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی مرغابی‌های زیادی در خانه یا کوچه جمع شده و بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یـعـنـی آن مکان دچار مصیبت می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مرغابی‌ها با تو حرف می‌زنند، یـعـنـی به سبب زنی ثروتمند به سفر رفته و در آن سفر به احترام و سود و منفعت می‌رسی . 

مرغابی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم