آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اذان – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی اذان می‌گوید و شنیدی، تعبیرش این است که در عبادت و بندگی سست و کاهل هستی و کسی تو را به اطاعت و بندگی دعوت می‌کند .اگر ببینی کلمات اذان را به طور ناقص و کم و زیاد و اشتباه می‌خوانی، یـعـنـی به مردم ظلم و ستم خواهی کرد.اگر ببینی به بازی و سرگرمی اذان می‌گویی، یـعـنـی هلاک و نابود می‌شوی. اگر ببینی روی کرسی یا تختی نشسته‌ای یا ایستاده‌ای و از روی بازی و سرگرمی اذان می‌گویی، یـعـنـی عقل خود را از دست می‌دهی.اگر مردی در خواب ببیند با زن خودش اذان می‌گوید، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌رود.اگر ببینی کودکی اذان می‌گوید، یـعـنـی با پدر و مادرش وداع کرده و از آن‌ها جدا می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای اذان عبارتند از: ۱– حج ۲– سخن ۳– فرمانروائی ۴– بزرگی ۵– ریاست ۶– مسافرت ۷– بریدن۸– فقر ۹– خیانت ۱۰– جاسوسی ۱۱– منافقی و بددینی ۱۲– بریدن دست 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم