آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اخته – سایر موارد

0

سایر موارد

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب بیضۀ مردم را ببینی، تعبیرش این است که شر دشمن را از خودت دفع می‌کنی.اگر ببینی بیضۀ تو به قدری دراز شده که روی زمین کشیده می‌شود، یـعـنـی مال و اموال جمع آوری می‌کنی. اگر ببینی هر دو بیضۀ تو بزرگ شده است، یـعـنـی قوت و مال و اموال تو بیشتر می‌شود، ولی اگر ببینی کوچک می‌باشد، تعبیرش بر عکس حالت قبلی است.اگر ببینی پوست بیضۀ خودت را کنده‌ای، یـعـنـی کسی به فرزندت ظلم و ستم می‌کند.اگر ببینی در بیضۀ تو عیب و نقصی بوجود آمده است، یـعـنـی دشمن بر تو پیروز می‌شود و دچار غم و ناراحتی خواهی شد. اگر ببینی بیضۀ تو ورم کرده یا مبتلا به باد فتق شده‌ای، یـعـنـی مال بسیاری به دست می‌آوری، ولی خطر دشمنان وجود دارد.اگر ببینی بیضۀ خودت را به کسی می‌بخشی و آن شخص هم بیضۀ خودش را به تو می‌بخشد، یـعـنـی با زن یکدیگر زنا می‌کنید.اگر ببینی کسی بیضۀ تو را محکم فشار داد و بیهوش شدی، یـعـنـی خبر مرگ فرزندت را میشنوی، ولی اگر فرزندی نداشته باشی، یـعـنـی جاه و منزلت و احترام تو کم می‌شود.اگر ببینی بیضۀ تو با ریسمان یا چیز دیگری بسته‌ شده است، یـعـنـی کار تو گره می‌خورد و بسته می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بیضه انسان عبارتند از: ۱– فرزند ۲– خانواده و فامیل ۳– مال و اموال ۴– عزت ۵– بزرگی ۶– طلب حاجت و خواسته ۷– رسیدن به خواسته و آرزو. 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم