آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ابلیس – سایر موارد

0

سایر موارد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی ابلیس ضعیف و درمانده شده است، تعبیرش این است که علما و مردم درستکار و صالح قوت و نیرو به دست می‌آورند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ابلیس شاد و بانشاط می‌باشد، یـعـنـی مردم گناه و فساد زیادی انجام می‌دهند.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ابلیس تو را نصیحت کرده و تو هم خشنود شده‌ای، یـعـنـی هم از نظر مالی و هم از نظر جسمی دچار ضرر و زیان و آسیب می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ابلیس چیز خوبی به تو عطا کرده است، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری، یا اگر چیز بدی عطا کرده، یـعـنـی در دین و ایمان دچار بدی و فساد می‌شوی.اگر ببینی از ابلیس اطاعت می‌کنی، یـعـنـی گرفتار هوی و هوس و تمایلات نفسانی خودت می‌شوی. حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: اگر ببینی ابلیس دست تو را گرفته و به جائی می‌برد و تو هم می‌گفتی: “لا حول و لاقوه الا بالله العلی العظیم”، یـعـنـی گناه بزرگی مرتکب می‌شوی ولی در اثر آنکه شخصی تو را پند و نصیحت می‌کند از انجام گناه دست برمی‌داری . 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم