آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ابر- انواع ابر

0

انواع ابر

(قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: ابر سفید بارنده: اگر در خواب ببینی زیر ابر سفید بارنده هستی، تعبیرش این است که خداوند به تو علم و حکمت می‌بخشد و مردم از علم و حکمت تو بهره‌مند خواهند شد. ابر زرد: اگر ببینی زیر ابر زردی قرار داری، یـعـنـی بیمار می‌شوی ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش این است که زنی می‌گیری که باعث رنج و ناراحتی تو می‌شود. ‌‌‌‌‌ابر قرمز: اگر ببینی زیر ابر قرمز قرار داری، یـعـنـی دچار رنج و سختی و بلا و گرفتاری می‌شوی(زیرا خداوند هر وقت اراده کرده است که بر قومی عذاب نازل کند بالای سر آن‌ها ابر قرمزی ظاهر شده است)، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر ابر قرمز این است که آن مکان دچار فتنه می‌شود. ‌‌‌‌‌ ابر سیاه: جابر می‌گوید: اگر در خواب ابر سیاهی را بر بالای جایی ببینی، یـعـنـی آنجا دچار خشم و عذاب الهی می‌شود و هر که را به آن ابر نزدیکتر ببینی، تعبیرش این است که به خشم الهی نزدیکتر است، ‌‌‌‌‌ولی اگر ابر می‌بارید تعبیرش رحمت و خیرات می‌باشد، ‌‌‌‌‌ اسماعیل اشعث نیز می‌گوید: تعبیر ابر سیاه، بیم و ترس و سختی می‌باشد ‌‌‌‌‌و ابر بارانی برکت و خیر و گشایش و یا ممکن است تعبیرش غم و اندوه باشد.‌‌‌‌‌ ابر سبز: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی بالای ابر سبز رنگی راست و مستقیم ایستاده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن فرمانروائی به تو می‌رسد . 

انواع ابر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم